Firma Geodeti Plzeň nabízí kompletní služby v oblasti geodézie, od geometrických plánů přes geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby až po polohopisné a výškopisné plány pro projektovou činnost a odborné poradenství vysokoškolsky vzdělanými odborníky, včetně úředně oprávněného zeměměřičského inženýra.

Geometrické plány

Ke geometrickým plánům poskytujeme ZDARMA odborné poradenství v oboru katastru nemovitostí a vyplněné formuláře pro zápis změny provedené geometrickým plánem do katastru nemovitostí.

Skutečná provedení stavby

V tomto případě se jedná o geodetické zaměření skutečného provedení stavby (novostavby vjezdů, chodníků, parkovišť, silnic, inženýrských sítí apod.). Tato dokumentace je nutná pro kolaudaci stavby. Zaměření je provedeno polohově v systému JTSK a výškově v systému Bpv. Dokumentace je doplněna o fotodokumentaci dané lokality.

Na území města Plzně je součástí dokumentace potvrzení ze Správy Informačních Technologií o zanesení nové situace do technické mapy města Plzně. Toto potvrzení dodáváme ke geodetické dokumentaci ZDARMA.

Ke geodetickému zaměření skutečného provedení stavby je velmi často nutné zanesení nového stavu do map katastru nemovitostí geometrickým plánem. V tomto případě nabízíme vyhotovení obou geodetických dokumentací zároveň za zvýhodněnou cenu.

Geodetická dokumentace je odevzdávána v papírové podobě a digitálně na CD. Digitální výstup je podřízen potřebám investora. Nabízíme výstupy do všech obvyklých grafických systémů (*.dgn, *.dwg, *.dxf, *.gkr, *.vtx, *.stx, apod.)

Polohopisné a výškopisné plány

Polohopisné a výškopisné plány plně upravujeme potřebám objednatele. Jedná se hlavně o rozsah zaměřovaných objektů, měřítko polohopisného a výškopisného plánu, jména jednotlivých vrstev, barvy jednotlivých hladin apod.

Standardem našeho polohopisného a výškopisného plánu jsou hypertextové odkazy na fotodokumentaci, které jsou umístěny ve zvláštní vrstvě grafické části dokumentace. Hypertextový odkaz udává směr a místo fotografie.

Polohopisný a výškopisný plán je možno odevzdat v papírové podobě a digitálně na CD. Digitální výstup je podřízen potřebám objednatele a investora. Nabízíme výstupy do všech obvyklých grafických systémů (*.dgn, *.dwg, *.dxf, *.gkr, *.vtx, *.stx, apod.)

Pro komplexní služby v polohopisných a výškopisných plánech, nabízíme obeslání jednotlivých správců inž. sítí s žádostí o vyjádření existence inž. sítě v jejich správě a následné vložení inženýrských sítí do měřené situace.

Geodetické vytyčování

Do této kategorie spadá veškeré vytyčování z oblasti inženýrské geodézie (vytyčování inž. sítí, staveb, opěrných sloupů, kalichů, patek apod.)

Naše profesionální geodetické pomůcky: odrazné štítky, minihranoly a velmi přesný přístroj SOKKIA - SET230RK3, jsou zárukou jemného a přesného vytyčení bodu v řádech [mm]. Tyto měřické pomůcky jsou každý rok kalibrovány odbornou firmou. O této kalibraci dodáváme k vytyčovacím náčrtům KALIBRAČNÍ PROTOKOL.

Mimo jiné nabízíme také provedení vytyčení do druhého pracovního dne od objednání geodetické práce.

Kancelářská činnost

S vybavením naší geodetické kanceláře jsme schopni vyhotovovat geodetické dokumentace a jejich kopie až do velikosti formátu A1. Kopie a geodetickou dokumentaci velikosti formátu A0 jsme schopni zajistit do druhého pracovního dne.